Søk
  • steinerikkirkeboen

Her ble det for 60 år siden planlagt en turvei . Derfor får ikke Charlotte bygge som hun vil.

Charlotte Knutsen og Åsulv Tveit får ikke bygge som de vil på tomta si i Midtoddveien. En del av den ble nemlig i 1958 regulert til turvei.

I 1958 ble området langs det gjenfylte bekkeløpet regulert til turvei. Den kommer aldri, men den gamle planen gjør at Charlotte Knutsen ikke får disponere tomta som familien ønsker.


Turveien i søkket mellom Myrerveien og Midtoddveien har ennå ikke kommet, og det er ikke noe som tyder på at den noensinne kommer. Men reguleringsplanen ligger der og stopper annen bygging innafor planområdet.

FAKTA – 400 kvadratmeter av vår tomt på 1300 kvadratmeter

Reguleringsplan regulert til en turvei som aldri kommer, sier Knutsen

En reguleringsplan er en politisk som forsikrer at hun ikke har noen grunn til å klage.

vedtatt plan over et avgrensa om- Vi visste om planen da vi kjøpte tomta og vi har fått

råde. Den fastsetter hvordan om- rammetillatelse for et nytt tilbygg, men den regulerte

rådet kan brukes og hva som kan turveien har medført begrensninger på størrelse og

bygges der. Den gir informasjon plassering av tilbygget. Det jeg er litt oppgitt over,

om hvilket formål eiendommen er at en 60 år gammel plan som aldri blir realisert,

har, for eksempel bolig, friområde legger føringer for hva vi kan og ikke kan gjøre på vår

eller vei, og hvor høyt og stort du tomt i dag.

kan bygge. Hvis du planlegger å Tusen søkte om dispensasjon i fjor

bygge på en eiendom, må du Og de er ikke aleine om å ha det sånn. Ifjor behandla

undersøke hvilken reguleringsplan kommunen 6018 byggesøknader, i mer enn hver

som gjelder. sjette, 1071 saker, var et en søknad om disensasjon for

Kilde: Plan- og bygningsetaten reguleringsplaner. 688 ble innvilga. Hvor mange slike

planer, som ligger og blokkerer i Oslo selv om de aldri vil bli realisert, er det ingen som har oversikt over. Men de er mange. Bare til Ytre Ringvei er vedtatt minst 40 reguleringsplaner som fortsatt gjelder, selv om veien ble skringlagt for 50 år siden.

– Hvorfor kan de ikke bare fjerne planer som er gått ut på dato og aldri vil bli realisert? spør Knutsen.

Vedtatte planer fjernes ikke

– Vedtatte reguleringsplaner blir ikke fjerna eller sletta, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten. – De er politisk vedtatt, og de gjelder helt til en eventuell omregulering blir vedtatt.

Knutsen og Tveit har to muligheter. Den mest omfattende er å få en omregulering. Men, kan de få til det bare over sin egen tomt, eller må alle naboer være med på en omregulering av hele turveiområdet?

– De som fremmer et forslag, står fritt til å velge størrelsen på det området de ønsker å regulere, skriver Larsen i en e-post til nab.no.

Charlotte Knutsen har fått tillatelse til å rive det uthuset og bygge et nytt hus, men fordi deler av tomta ble regulert til turvei for 63 år siden, får de ikke lov til å bygge som de ønsker.


Men søkerne risikerer at fagetaten eller politikerne trekker hele reguleringsplanen inn i løpet av prosessen.

Det koster penger...

Omregulering er dyrt. På kommunens nettsider står det at «Du må være fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid for å bestille et oppstartsmøte». I praksis betyr det at alle som ikke er fagkyndige må leie inn en ekspert, gjerne en arkitekt. Her ligger en utgiftspost for i det hele tatt å komme i gang. Hvor stor den blir, vil variere mye. Det vil også de videre utgiftene gjøre.

Ifølge Plan- og bygningsetatens «meny» er minstepris, prisen for «Små endringer i reguleringsplan», 44.300 kroner. «Mindre endringer» koster dobbelt så mye og «mindre detaljregulering» koster 177.144. Hva forskjellen er, veit sikkert etaten.

... og det tar tid

Tid er som kjent penger, og en omregulering vil ta tid.

På sin hjemmeside advarer Plan- og bygningsetaten om at «arbeidet med et planforslag kan ta flere år». Prosessen starter med et oppstartsmøte. Etaten har som mål å få det på plass innen åtte uker etter bestilling.

Deretter må søkeren file på sitt planforslag, gjøre det fiks ferdig og sende det inn. Loven pålegger etaten å behandle det innen 12 uker før det skal ut på offentlig ettersyn i minst seks uker.

Deretter har etaten en lovpålagt frist på 12 uker, som ofte forlenges til 18, til å oversende forslaget til politisk behandling. Det kan fort ha gått ett år, og siste etappe gjenstår. Hvor lenge en omregulering blir liggende i politikernes kvern, finnes det ikke noe fasitsvar på.

Ingen kampsak for Huseierne

– Samlet er det nok store, private tomtearealer som er båndlagt på grunn av reguleringsplaner som er gått ut på dato og er helt uaktuelle, sier kommuniksajonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseiernes landsforening.

– Vi får en og annen henvendelse om problemet, men de er ikke så mange at vi foreløpig har sett behov for å fremme det som en kampsak.

Hvor mange som gir seg uten kamp og legger byggeplaner på is, har de ingen oversikt over.

Kjapt og billig

Men det finnes en løsning som er kjappere og billigere enn en planendring. Du kan, som drøyt tusen gjorde i fjor, sende byggesak, be om dispensasjon fra gjeldende regulering og krysse fingre. Hvis du får dispensasjon, to av tre fikk det ifjor, er livet plutselig mye enklere. I en (gratis!) forhåndskonferanse kan du få signaler på hvor gode mulighetene er for å nå fram

En byggesak hvor det søkes om dispensasjon fra eksisterende plan koster 12470 kroner og avgjørelsen skal komme i løpet av 12 uker. Får du ikke dispensasjon, må du ta den lange, tunge veien om omregulering. Eller gi opp og skrinlegge prosjektet.

PS

I 2015 ble det vedtatt å oppheve ca 470 gamle reguleringsplaner. Soneplanen for indre by fra 1977 også ble delvis opphevet.


140 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle